REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI
W SERWISIE PERSONALNADIETA.PL

Udostępnia się nieodpłatnie niniejszy regulamin na stronie internetowej serwisu internetowego przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera.

I. DEFINICJE REGULAMINOWE
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
III. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
IV. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ
V. CENA
VI. USTAWOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA
VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE
IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
X. POLITYKA PRYWATNOŚCI
XI. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE REGULAMINOWE

1. Użyte w regulaminie wyrażenia należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi poniżej:
a) Serwis internetowy (serwis) – serwis internetowy prowadzony w domenie personalnadieta.pl wraz z jej wszystkimi podstronami, za pośrednictwem którego usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą,
b) usługodawca usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
c) serwis internetowy – personalnadieta.pl z siedzibą w Warszawie, email: kontakt@personalnadieta.pl, usługodawca jest jednocześnie właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego,
d) usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
e) Facebook – globalny serwis społecznościowy działający pod adresem www.facebook.com, nienależący do usługodawcy i posiadający odrębny regulamin, na który usługodawca nie ma wpływu,
f) konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, definicja konsumenta zawarta jest w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
g) dane – wszystkie dane podane dobrowolnie przez usługobiorcę w celu umożliwienia usługodawcy właściwej realizacji usług elektronicznych świadczonych w ramach serwisu internetowego,
h) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
i) personalna dieta – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczeniu przez usługodawcę usługobiorcy propozycji spersonalizowanej diety i/lub materiałów o prawidłowym żywieniu w oparciu o dane udostępnione dobrowolnie przez usługobiorcę w formie treści cyfrowych (pliki tekstowe i/lub graficzne),
j) reklamacja – zawarte w formie pisemnej lub elektronicznej, skierowane do usługodawcy, roszczenie usługobiorcy wynikające z nie wywiązania się z przyjętych zobowiązań, wadliwego świadczenia usługi lub świadczenia usługi niskiej jakości, postępowania niezgodnego z przepisami prawa przez usługodawcę, z żądaniem wyjaśnienia zgłoszonej kwestii,
k) regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem działalności serwisu internetowego jest świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
4. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez usługobiorców ze strony serwisu internetowego, w tym prawa i obowiązki usługodawcy i usługobiorcy.
6. Usługodawca deklaruje, że postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw usługobiorcy, będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Usługodawca deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
9. Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
10. Usługobiorca w sytuacji sporu z usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, mediację, zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługobiorca może korzystać z serwisu internetowego za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer od wersji 11, Google Chrome od wersji 55.0 lub Firefox od wersji 48, włączona obsługa języka JavaScript oraz plików cookies. Zalecana rozdzielczość monitora: 1920×1080.
3. Usługodawca świadczy usługi wyłącznie na rzecz osób pełnoletnich.
4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie serwisu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej. Niniejszy zapis oznacza, że zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (m.in. automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
6. Zabronione jest umieszczanie w ramach serwisu treści naruszających przepisy prawa, mających na celu jego obejście lub naruszających zasady współżycia społecznego.
7. Usługodawca świadczy usługi elektroniczne za pośrednictwem serwisu dochowując należytej staranności. Usługodawca podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez usługobiorców.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane, jeżeli transmitując dane:
a. nie jest inicjatorem transmisji,
b. nie wybiera odbiorcy danych, oraz
c. nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
9. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 7 powyżej, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli przechowywanie to ma na celu jedynie przeprowadzenie transmisji.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
11. Zastrzeżenia zawarte w ustępach 7-9 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio odnośnie reklam i innych ogłoszeń umieszczonych w zasobach serwisu przez podmioty współpracujące z serwisem.

IV. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Przedmiotem działalności serwisu jest promowanie zdrowego odżywiania, udostępnianie informacji o dietach oraz świadczenie usługi o której mowa rozdziale I, ust. 1 pkt. „i” niniejszego regulaminu tj. usługi przygotowania dla usługobiorcy spersonalizowanej diety.
2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu:
a. usługę spersonalizowanej diety, o której mowa w rozdziale I, ust. 1 pkt. „i” niniejszego regulaminu tj.:
i. spersonalizowana dieta opracowywana na podstawie rozmowy telefonicznej z usługobiorcą,
ii. dieta oczyszczająca,
iii. dieta oczyszczająca – płyny,,
b. usługę polegającą na promowaniu zdrowego odżywiania poprzez prowadzenie bloga,
c. usługa newslettera.
3. Usługodawca świadczy usługę elektroniczną, o której mowa w rozdziale IV, ust. 2 pkt. „a” niniejszego regulaminu odpłatnie. Usługi elektroniczne, o których mowa w rozdziale IV, ust. 2 pkt. „b” i „c” są świadczone bezpłatnie.
4. Zawarcie przez usługobiorcę umowy o świadczenie usługi elektronicznej, zarówno bezpłatnej jak i odpłatnej, jest dobrowolne.
Usługi odpłatne
5. Informacje o usługach, w tym o usłudze o której mowa w rozdziale IV, ust. 2 pkt. „a” oraz pozostałe treści zawarte na stronie internetowej serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, a zaproszenie do składania ofert przez usługobiorców do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
6. Zawarcie umowy o świadczenie odpłatnej usługi elektronicznej odbywa się następująco:
a. usługobiorca dokonuje wyboru usługi (zamówienie usługi)
b. usługobiorca podaje mailowo lub za pośrednictwem formularza dane niezbędne do przygotowania przez usługodawcę spersonalizowanej diety tj. dane o których mowa w Polityce prywatności,
c. usługobiorca wybierając przycisk „Kupuję i Płacę” składa ofertę usługodawcy,
d. płatność ceny za usługę następuje na zasadach określonych w rozdziale V niniejszego regulaminu,
e. usługodawca przesyła potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej na adres e-mail wskazany przez usługobiorcę,
f. usługodawca udostępnia usługobiorcy spersonalizowaną dietę w formie treści cyfrowych na adres e-mail wskazany przez usługobiorcę po przeprowadzeniu przez dietetyka rozmowy telefonicznej z usługobiorcą najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od momentu spełnienia przez usługobiorcę warunków określonych w rozdziale V niniejszego regulaminu,
g. umowa o świadczenie odpłatnej usługi elektronicznej jest w całości wykonana przez usługodawcę wraz z przesłaniem treści cyfrowych na adres e-mail wskazany przez usługobiorcę.
7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do treści cyfrowych na czas 30 dni.
8. Korzystanie przez usługobiorcę z usług odpłatnych w serwisie jest poprzedzone złożeniem oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych, w tym braku alergii pokarmowych usługobiorcy do stosowania diet.
Usługi bezpłatne
9. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnej usługi elektronicznej odbywa się poprzez podanie swojego adresu e-mail do bazy newsletter i/lub poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z udostępnionych zasobów serwisu.
10. Usługobiorca ma możliwość zawierania umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
11. Umowa o świadczenie bezpłatnych usług elektronicznych zawierana jest na czas nieokreślony.
12. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony (usługa newsletter). . Wypowiedzenie umowy następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail.
13. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony w przypadku uporczywego naruszenia przez usługobiorcę postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązujących lub zmian w polityce działalności usługodawcy . Rozwiązanie umowy następuje po następuje po upływie terminu 7 dni liczonych od wysłania mailowego oświadczenia o wypowiedzeniu.
14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
V. CENA

1. Serwis przewiduje płatność poprzez: Dotpay lub przelew na rachunek usługodawcy: 61 1140 2004 0000 3402 7664 5300.
2. Wszystkie ceny za usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem serwisu są widoczne dla usługobiorcy przed złożeniem oferty. Ceny wyrażone są w walucie polskiej i pokazują wartość brutto za usługę elektroniczną.
3. Usługobiorca dokonuje zakupu usługi elektronicznej według cen obowiązujących w chwili złożenia oferty.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
5. Usługobiorca powinien dokonać zapłaty całości ceny w terminie 7 dni od momentu zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Brak zapłaty ceny przez usługobiorcę w wyżej wymienionym terminie upoważnia usługodawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług elektronicznych.

VI. USTAWOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA

1. Usługobiorca, będący jednocześnie konsumentem, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres usługodawcy bądź też listownie na adres siedziby serwisu. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi załącznik do ww. ustawy.
2. Celem umożliwienia usługodawcy zwrotu ceny, usługobiorca powinien podać numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności.
3. Usługodawca potwierdza usługobiorcy, będącemu jednocześnie konsumentem niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie na wskazany przez usługobiorcę adres e-mail.
4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez usługobiorcę, będącego jednocześnie konsumentem, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
6. Usługobiorca, będący jednocześnie konsumentem, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
7. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8. Usługobiorca, będący jednocześnie konsumentem nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
9. Usługobiorcy, będącemu jednocześnie konsumentem, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej na drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres usługodawcy wskazany na stronie serwisu. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
2. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Usługodawca nie świadczy usługi o której mowa w rozdziale IV, ust. 2 pkt. „a” niniejszego regulaminu na rzecz: kobiet w ciąży, osób z zaburzeniami pokarmowymi, osób z alergiami pokarmowymi, diabetyków oraz osób z innymi jednostkami chorobowymi.
2. Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo usługobiorców usługodawca zachowuje prawo do odmowy zawarcia umowy o świadczenie usługi, o której mowa w rozdziale IV, ust. 2 pkt. „a” niniejszego regulaminu usługobiorcom wobec których usługodawca poweźmie wiarygodną informację co do ryzyka związanego z korzystaniem przez usługobiorcę z usługi, o której mowa w rozdziale IV, ust. 2 pkt. „a” niniejszego regulaminu.
3. Usługa, o której mowa w rozdziale IV, ust. 2 pkt. „a” nie stanowi porady medycznej. Usługobiorca przed zastosowaniem diety powinien skonsultować się z lekarzem. Do lekarza należy ostateczna decyzja o zastosowaniu diety.
4. W przypadku braku podania wszystkich, niepełnych lub nieprawidłowych informacji lub zatajenia przez usługobiorcę informacji koniecznych z punktu widzenia przygotowania spersonalizowanej diety usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane efekty stosowania lub brak pożądanych efektów diety u usługobiorcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieskuteczności diety w sytuacji braku stosowania się przez usługobiorcę do zaleceń spersonalizowanej diety.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Przyjęty na stronach serwisu internetowego wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno – autorskiej.
2. Serwis internetowy zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach serwisu internetowego, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
4. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez podmioty trzecie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów.
5. Usługobiorca może korzystać z treści stanowiących jednocześnie utwór w rozumieniu prawa autorskiego na stronach serwisu internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
6. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części serwisu internetowego, w całości lub części w celach komercyjnych i/lub bez uprzedniej pisemnej zgody usługodawcy poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Administrator bez zgody usługobiorcy jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Za zgodą usługobiorcy administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym ustawowo.
3. Administrator danych osobowych jest zobowiązany do ochrony przekazywanych przez usługobiorców danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
4. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim.
5. Usługobiorca podaje swoje dane osobowe niezbędne do realizacji przez usługodawcę usługi dobrowolnie. Serwis gromadzi i przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wiek, waga, wzrost, obwód talii, obwód bioder, obwód uda, nawyki żywieniowe, nałogi, informacje dot. aktywności fizycznej, choroby, alergie, dolegliwości pokarmowe, przyjmowane leki, wyniki badań krwi usługobiorcy.
6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Usługobiorcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądania określone powyżej można zgłaszać administratorowi poprzez adres e-mail lub drogą pocztową. administrator ustosunkuje się do żądań usługobiorcy bez zbędnej zwłoki.
XI. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również „ciasteczkami”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej serwisu.
2. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, optymalizacji korzystania ze strony internetowej serwisu przez usługobiorców, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób usługobiorca korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
3. W ramach serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: cookies stałe, cookies tymczasowe, cookies własne, cookies zewnętrzne.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.
5. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe usługobiorców. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji usługobiorców, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym usługobiorcy. Usługobiorcy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej serwisu.

8. W ramach serwisu wykorzystujemy pliki cookie  na potrzeby Google Analytics. Za pomocą ustawień przeglądarki, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod (np. funkcji rezygnacji konsumenckiej NAI) możesz zrezygnować z używanych przez Ciebie funkcji reklamowych.

Strona korzysta z funkcji Google Analytics, t.j.: remarketingu, raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics.

Oznacza to, że dostawca reklam wykorzystuje informację w plikach cookie na temat remarketingu, kategorii zainteresowań, podobnych odbiorców, innych rodzajach reklam opartych na zainteresowaniach, kierowaniu demograficznym i na lokalizację. Wymagania mogą obejmować wszystkie aspekty reklam opartych na zainteresowaniach, w tym listy remarketingowe, treść reklam, pliki danych i witryny reklamodawców.

Istnieje możliwość zrezygnowania przez użytkowników z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.

Użytkownik może zapobiegać wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, aby to zrobić musi zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu i polityki prywatności z powodu zmian w prawie lub z powodu zmian w polityce działalności serwisu, po
wcześniejszej publikacji na stronie głównej serwisu i poinformowaniu o przewidywanych zmianach. Zmiana regulaminu nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia opublikowania przewidywanych zmian.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w treści zasobów bez uprzedniego powiadomienia o zakresie zmian, z zastrzeżeniem że zmiana w treści zasobów nie będzie powodowała zmiany warunków umowy o świadczenie usług.
4. W przypadku sporu powstałego między usługobiorcą a usługodawcą strony podejmą starania w celu jego rozstrzygnięcia w drodze polubownej. Wszelkie spory nierozwiązane w drodze polubownej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017 r.